FORENINGENSVEDTÆGTER

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

§ 1.1. Foreningens navn er ’’Retshjælpen Fyn”.

§ 1.2. Retshjælpen Fyn har hjemsted i bydelen Vollsmose i Odense Kommune.

§ 1.3. Retshjælpen Fyn kan etablere retshjælpsafdelinger, hvor dette vil være relevant, for at sikre bedre mulighed for lige adgang til gratis retshjælp for alle borgere på Fyn.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL OG VISION

§ 2.1. Foreningens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning, i overensstemmelse med reglerne i BEK nr. 637 af 11/06/2014, på Fyn, for at sikre borgerne lige mulighed for at få gratis retshjælp med juridiske og retlige spørgsmål, og herigennem højne retssikkerheden på Fyn, fremme integration på Fyn, samt bibringe udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter

§ 2.2 Foreningen søger Civilstyrelsen om godkendelse, samt midler til drift af retshjælpen.
Herudover søges diverse offentlige og private fonde om midler til af drift af andre og opsøgende tiltag, som skal tilgodese de mest udsatte borgere på Fyn, som ikke har mulighed for at opsøge retshjælpen.
Budgettet vedtages for et år ad gangen

§ 2.3 Foreningens vision er, at retshjælpsordningen, gennem modtagelse af tilskud fra Civilstyrelsen, kan tilbyde borgerne en gratis adgang til retshjælp, svarende til definitionerne af trin 2 og 3 i BEK nr. 637 af 11/06/2014, § 1 stk. 1 nr. 5, 6 og 8.

§ 3. RETSHJÆLPSORDNINGEN

§ 3.1. Retshjælpsordningen skal ledes af en bestyrelse bestående af 2-5 medlemmer.

Bestyrelsen kan antage en kvalificeret person, der er uddannet cand.jur., til at varetage den daglige ledelse af retshjælpskontoret (hovedkontoret) beliggende i bydelen Vollsmose, Odense.

Den daglige leder af hovedkontoret kan ansætte en kvalificeret person, cand.jur., til varetagelse af daglig supervision/ledelse af oprettede afdelinger udenfor Odense, samt mobil retshjælp.

Daglig leder af hovedkontoret er sammen med afdelingsleder(e) ansvarlig for den faglige kvalitet af rådgivningen af borgerne.

§ 3.2. Som rådgivere/sagsbehandlere til retshjælpen skal der knyttes et passende antal kvalificerede jurastuderende, med flere års studier bag sig, gerne på bachelor niveau.

De jurastuderendes rådgivning sker under supervision af uddannede jurister (cand.jur.). Det tilstræbes, at tilknytte studerende med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde, således at rådgivningen kan foregå på borgernes modersmål.

§ 3.3. Foreningen, ved formanden, kan indgå driftsaftale om leje af lokale- og kontorfaciliteter på Fyn, til retshjælpskontorer.

§ 3.4. Det er hensigten at resthjælpskontorene skal have åbent nogle timer alle hverdage, således at kontoret er tilgængeligt også uden for almindelig arbejdstid.

§ 4. MEDLEMSKREDS

§ 4.1. Enhver myndighed, privat organisation, virksomhed eller person, som vil arbejde for foreningens formål, og som godkendes af bestyrelsen for Retshjælpen på Fyn, kan være medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved skriftelig henvendelse til bestyrelsen.

§ 5. GENERALFORSAMLINGEN

§ 5.1. Generalforsamlingen afholdes ved indkaldelse hertil fra bestyrelsens side. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel, og indkaldelse forestås af bestyrelsen. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling.

§ 5.2. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt. Dagsorden udfærdiges af bestyrelsen, indeholdende bl.a. regnskab, budget for kommende år, formandens beretning, fremsendte forslag mm.

§ 5.3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.4. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed anses et forslag for værende ikke vedtaget.

§ 5.5. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 5.6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6. BESTYRELSEN

§ 6.1. Bestyrelsen består af 2-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastlægger selv sit arbejde, som er ulønnet og frivilligt.

§ 6.2. Formanden tegner bestyrelsen udadtil.

§ 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

§ 7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7.2. Årsregnskab skal foreligges bestyrelsen til godkendelse i revideret stand.

§ 7.3. Foreningen indgår aftale med statsautoriseret revisor, om løbende revision af regnskab og revidering af årsregnskabet.

§ 7.4. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 7.5. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med de opnåede tilskud fra offentlig side, samt private fonde.

§ 7.6. Budgetforslag forelægges bestyrelsen til godkendelse senest en kalendermåned før nyt budgetår.

§ 8. OPLØSNING AF RETSHJÆLPEN FYN

§ 8.1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed i bestyrelsen.

§ 8.2. Efter beslutning om at opløse foreningen forestår formanden, og mindst et andet bestyrelsesmedlem, i fællesskab afviklingen af foreningen.

§ 8.3. Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning fordeles på følgende måde:

  • Såfremt der er tilbageværende midler af opnåede tilskud i henhold til betingelserne i tilsagnet, skal disse tilbageføres til de oprindelige tilskudsgivere.
  • Er der formue herudover, skal dette beløb disponeres af en samlet og enig bestyrelse til almennyttige formål.Som vedtaget på generalforsamlingen d. 4. juni 2018 af en enstemmig bestyrelse.